“พร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างและร่วมจรรโลงสังคมให้น่าอยู่ตลอดไป”

เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีเอ็น ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2519 โดย นางวรรณี ลิทองกุล ดำเนินกิจการด้านการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ภายใต้แนวคิดที่จะช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่นให้มีรายได้เสริมนอกเหนือไปจากรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร ในตอนแรกที่เริ่มดำเนินกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีเอ็น มีแรงงานที่มีความสามารถด้านหัตถกรรมพื้นบ้านจำนวน 15 คน และด้วยความสำมารถของผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีเอ็น พัฒนาการผลิตจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กเติบโตจนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแรงงานเพิ่มขึ้นถึงกว่า 2,000 คน ในปี 2529 และเพิ่มกำลังการผลิตจนสามารถทำการส่งออกผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาส่งออกไปขายยัง ร้านค้าปลอดภาษีประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกา ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สารจากผู้บริหาร

บริษัท วีพีเอ็น คอลเลคชั่น จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี เริ่มจากธุรกิจเพื่อหัตถกรรม สู่ธุรกิจการส่งออก โดยให้ชุมชนในจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างงาน และลดปัญหาทางชุมชนของสังคม ทำให้ผู้บริหารได้รับรางวัล สตรีนักธุรกิจดีเด่น เนื่องจาก ได้จัดทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และด้วยความปรารถนาที่จะดูแล รักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทำให้ต่อมาบริษัทได้เริ่มธุรกิจด้านการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยจนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลากว่า20 ปี โดยมีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น และเป็นรูปธรรม เช่นการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจทางด้านนี้ ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ทั้งต่อผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้บริษัทมีความมั่นคง และก้าวหน้าตลอดมา

ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า “พร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างและร่วมจรรโลงสังคมให้น่าอยู่ตลอดไป”

ผลงานที่ผ่านมา

Company-Profile-1-page-009 (3)

โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มูลค่าโครงการ 694 ล้านบาท ซึ่งศูนย์แห่งนี้พร้อมให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยในเขตโซนกลางของจังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่…

อ่านต่อ
Company-Profile-1-page-007 (3)

โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย  มูลค่าโครงการ 230.900 ล้านบาท…

อ่านต่อ
Company-Profile-1-page-006 (2)

โครงการก่อสร้างโครงการศูนย์จัดการมูลฝอยแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างโครงการศูนย์จัดการมูลฝอยแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  มูลค่าโครงการ 465 ล้านบาท พร้อมทั้งได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์…

อ่านต่อ
Company-Profile-1-page-005 (2)

โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลเวียงฝาง จ.เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลเวียงฝาง จ.เชียงใหม่ มูลค่างาน 217,300,000 บาท ซึ่งศูนย์แห่งนี้พร้อมให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่โซนเหนือ…

อ่านต่อ