คุณ วรรณี ลิทองกุล

กรรมการผู้จัดการ

คุณ เทวพงษ์ ถัดทะพงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณ พงษ์พิษณุ ถัดทะพงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณ ปาริชาติ สุวรรณกนิษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณ ไกรศักดิ์ จันทรสุกรี

ผู้จัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

คุณ เกริก เกียรติเวชช์

ผู้จัดการทั่วไป

คุณ ไทย ไพรีขยาด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี