คุณ วรรณี ลิทองกุล

กรรมการผู้จัดการ

คุณ เทวพงษ์ ถัดทะพงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณ พงษ์พิษณุ ถัดทะพงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณ ศรีพรหม หอมยก

ที่ปรึกษาอาวุโส

คุณ ธนนทร์ ศังขะศิลปิน

คณะกรรมการผู้บริหาร

พล.ต.ท.ชูรัตน์ ปานเหง้า

กรรมการ

คุณ ปาริชาติ สุวรรณกนิษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณ ไกรศักดิ์ จันทรสุกรี

ผู้จัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

คุณ เกริก เกียรติเวชช์

ผู้จัดการทั่วไป

คุณ ไทย ไพรีขยาด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณนพพงศ์ ศรีภัทรพงศ์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

คุณ ปริญญา อมรศักดิ์

ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค