คุณ วรรณี ลิทองกุล

กรรมการผู้จัดการ

คุณ เทวพงษ์ ถัดทะพงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณ พงษ์พิษณุ ถัดทะพงษ์

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณ ธนนทร์ ศังขะศิลปิน

คณะกรรมการผู้บริหาร

คุณ ปาริชาติ สุวรรณกนิษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณ เกริก เกียรติเวชช์

ผู้จัดการทั่วไป

คุณ ไกรศักดิ์ จันทรสุกรี

ผู้จัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

คุณ นพพงศ์ ศรีภัทรพงศ์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

คุณ ไทย ไพรีขยาด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี