โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มูลค่าโครงการ 694 ล้านบาท ซึ่งศูนย์แห่งนี้พร้อมให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยในเขตโซนกลางของจังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่ 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร และ อำเภอเสริมงาม เป็นระบบกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิล กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง กระบวนการหมักปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ส่วนขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกดำเนินการอัดเป็นแท่งลดขนาด และบีบเอาน้ำชะขยะออก ก่อนทำการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พร้อมระบบบำบัดน้ำชะขยะ และระบบบำบัดอากาศ

โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย  มูลค่าโครงการ 230.900 ล้านบาท ซึ่งศูนย์แห่งนี้พร้อมให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงราย เป็นระบบกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิล กระบวนการหมักปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ส่วนขยะที่ไม่สำมารถใช้ประโยชน์ได้อีกดำเนินการอัดเป็นแท่งลดขนาด และบีบเอาน้ำชะขยะออก ก่อนทำการฝังกลบอย่างถูกหลัดสุขาภิบาล พร้อมระบบบำบัดน้ำชะขยะ

โครงการก่อสร้างโครงการศูนย์จัดการมูลฝอยแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างโครงการศูนย์จัดการมูลฝอยแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  มูลค่าโครงการ 465 ล้านบาท พร้อมทั้งได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ ซึ่งศูนย์แห่งนี้พร้อมให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหากำรจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยโซนกลางครอบคลุมพื้นที่ในเขต 4 อำเภอ คือ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออนเป็นระบบกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิล กระบวนการหมักปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ส่วนขยะที่ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อีกดำเนินการอัดเป็นแท่งลดขนาด และบีบเอาน้ำชะขยะออก ก่อนทำการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พร้อมระบบบำบัดน้ำชะขยะ และระบบกำจัดกลิ่น

โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลเวียงฝาง จ.เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลเวียงฝาง จ.เชียงใหม่ มูลค่างาน 217,300,000 บาท ซึ่งศูนย์แห่งนี้พร้อมให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่โซนเหนือ เขต 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง และอำเภอไชยปราการ เป็นระบบกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิล กระบวนการหมักปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ส่วนขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกดำเนินการอัดเป็นแท่งลดขนาด และบีบเอาน้ำชะขยะออก ก่อนทำการฝังกลบอย่างถูกหลัดสุขาภิบำล พร้อมระบบบำบัดน้ำชะขยะ

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองลำพูน

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองลำพูน มูลค่าโครงการ 52,500,000 บาทซึ่งพร้อมให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เป็นระบบกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิล และเตาเผาขยะปลอดมลพิษ