ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของ แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ร่วมมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน/เครื่องเขียน ได้แก่ สมุด ปากกา ดินสอ แป้งโดว์ และดินน้ำมัน ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ตามโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Back-to-School) เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน

 

ร่วมมอบเงินสนับสนุน อาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนธงชัยวิทยา

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ร่วมมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนธงชัยวิทยา ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 42 คน เป็นระยะเวลา 1 เทอม(3เดือน) ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนมกราคม 2564 งบประมาณเดือนละ 20,000 บาท

 

มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.เชียงใหม่โดยนายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัดมอบให้พร้อมกับตัวแทนชาวบ้านจาก 9 ชุมชน ใน .ป่าป้อง.ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่

การมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.เชียงใหม่มอบเงินกองทุนครั้งที่ 12 ที่บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานจาก อบจ.เชียงใหม่ ได้จัดสรรให้กับชุมชนโดยรอบตามข้อตกลง โดยจะมีการมอบทุก  3 เดือน/ครั้ง ส่วนการที่จะนำเงินกองทุนที่ได้ไปดำเนินการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละชุมชนที่จะดำเนินการ ส่วนเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์เงินกองทุน จะแบ่งสัดส่วนตามระยะทางจากที่ตั้ง ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ กับชุมชน .ดอยสะเก็ด

ทั้งนี้ ชุมชนที่ได้รับจะมี 9 แห่ง คือบ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1 ซึ่งจะได้รับการจัดสรรมากที่สุดตามสัดส่วนคือตันละ 10 บาทขณะที่ .ดอยสะเก็ด.ป่าป้องบ้านทุ่งยาว .8, บ้านกิ่วแล .11 จะได้ตันละ 5 บาทและบ้านป่าไม้แดง .2, บ้านป่ายางงาม .7, บ้านป่าคา .4 และบ้านหนองบัวพัฒนา .13 จะได้รับสัดส่วนตัน 4 บาทซึ่งการมอบเงินกองทุนครั้งนี้บ้านป่าตึงน้อย .1 จะได้รับเงินจัดสรรจำนวน 38,521.30 บาท .ดอยสะเก็ด.ป่าป้อง,บ้านทุ่งยาว .8 บ้านกิ่วแล.11 จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนเท่ากัน เป็นเงินแห่งละ 19,260.65 บาท ส่วนบ้านป่าไม้แดง .2 บ้านป่ายางงาม .7 บ้านป่าคา .4 และบ้านหนองบัวพัฒนา .13 จะได้รับจัดสรรเท่ากันแห่งละ 15,408.52 บาท รวมทั้งหมด 177,202.00 บาทถ้วนในครั้งนี้

นอกจากนี้ การได้มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.เชียงใหม่นั้น บริษัทฯเป็นคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานเข้าไปดำเนินการ แม้ว่าจะมีปริมาณขยะเข้ามาน้อยกว่ากำลังการผลิต แต่บริษัทฯมีความยินดีที่จะมอบเงินกองทุนนี้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2563 รวมเป็นเงินที่ได้จัดสรรให้กองทุนทั้งหมด 1,493,543.36 บาท