มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด 7 แห่ง

ตัวแทน บริษัท แอ็คคอม และ บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด 7 แห่ง โดยมีนายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นสักขีพยาน ขอให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับมอบเงินนี้ ไปเปิดบัญชีกองทุนกลางคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยต่อไปทางเสมียนตราจะเป็นผู้นำเงินที่ได้รับมอบจากทางบริษัทฯโอนเข้าบัญชี ส่วนการใช้จ่ายเงินที่ได้ของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน ก็ขอให้ไปตกลงหรือไปขอมติในหมู่บ้านชุมชนนั้นๆ ทางโรงงานจะมีการมอบเงินให้กับชุมชนทุกๆ 3 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ในครั้งแรกนี้มี 7 แห่งที่จะได้รับมอบคืออ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง บ้านป่าตึงน้อยหมู่ 1 ต.ป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง ม.2 ต.ป่าป้อง บ้านป่ายางงาม ม.7 ต.ป่าป้อง บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ป่าป้องและบ้านกิ่วแล ม.11 ต.เชิงดอย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,144.21 บาท